நோன்பிற்கு பின் அன்றும் இன்றும்

Thursday, September 22, 2011
இறைவனின் திருப் பெயரால் 
      அல்லாஹ்வினுடைய பேரருளுடைய புனித மிக்க ரமலான் நம்மைவிட்டு பிரிந்து சென்று நாம் ஷவ்வாலுடைய மாதத்தில் இருக்கின்றோம்.அந்த புனிதமிக்க ரமலான் மாதம் நம்மை பிரிந்து முழுமையாக ஒரு மாதம் ஆகிவிட்டது,இந்நிலையில் அன்றும் இன்றும் நம்முடைய செயல்பாடுகளை ஒப்பிட்டு சற்று பின்னோக்கி பார்போம்.
Read more ...